Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1994


LATVIJAS ARHĪVI, 1994, NR.1 SATURS

D.Kļaviņa Ceļavārdi
1
 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
 
T.Mazure Par Latvijas valsts arhīvu starptautisko sadarbību
3
S.Ulpe Ieskats valsts arhīvu izzinu darbā (1988-1993)
4
E.Pelkaus Arhīvs neatkarīgajā Latvija (1918-1940)
5
 
ARHĪVU DOKUMENTI UN PĒTĪJUMI
Latviešu kulturāli nacionālais stāvoklis PSRS
11
Maskavas diplomātiskā korpusa intīmā dzīve
12
"Mezglu siešana" ap Latvijas konsulātu Ļeņingradā
16
Post scriptum par sūtņiem
18
K.Ulmaņa "verbālnotas"
19
Ā.Puriņš Dokumenti par Latvijas Republikas valsts fondu likvidāciju
1940.gadā
26
V.Šalda Pirmo Latvijā notikušo PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu
atspoguļojums LKP CK dokumentos
30
J.Ozoliņš Leģionā, Austrumu frontē
33
P.Kupčs Karā bija daudz kas jāpieredz
36
LPSR iekšlietu ministra A.Eglīša 1947.g. 22.marta dienesta ziņojums LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim
37
T.Vilciņš Partizāni pēckara Latvijā
42
A.Beika Filtrācijas dokumenti liecina
48
J.Riekstiņš Ar varu un viltu. Repatriantu atgriešanās Latvijā 1945.-1953.gadā
55
LPSR MP VDK priekšsēdētāja J.Vēvera 1956.g. 5.oktobra dienesta ziņojums PSRS MP VDK priekšsēdētājam I.Serovam
60
U.Šmits 1960.gads VDK skatījumā
63
 
LATVIJAS ARHĪVU FONDU APSKATS
V.Šalda LKP CK dokumentu apskats par 1940.-1941.gada norisēm Latvijā
66
L.Kļaviņa LVA kultūras dokumentu nodaļas 1991.-1992.gada jaunieguvumi
70
 
20.GS. LATVIJAS VĒSTURES MATERIĀLI ĀRZEMJU ARHĪVOS
K.Kangeris Huvera institūta arhīvs
72
 
 

LATVIJAS ARHĪVI, 1994, NR.2SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Latvijas arhīvi (1940-1942)
3
V.Šalda, I.Lase LK(b)P (LKP) CK biroja slepenie lēmumi par
Centrālā valsts arhīva darbu (1952-1953)
13
 
PĒTĪJUMI
M.Jakovļeva Baroneses Krīdeneres dievlūdzēju biedrība Vidzemē (1810-1815)
16
R.Grāvere Ulmaņu dzimtas Indriķu līnijas ģenealoģiskais aspekts
21
A.Beika Latvijas pavalstniecības optēšanas problēmas Sibīrijā 20.gs. 20.gadu sākumā
26
T.Vilciņš Latviešu leģionārs 50 gadu pēc kara. Socioloģisks aspekts
32
 
DOKUMENTI
Jēkabs Graubiņs un sarkanie soģi
44
Andrieva Niedras "Tautas nodevēja atmiņu" nepublicētā daļa
51
Okupācijas armijas kriminālnoziegumi Latvijas laukos
55
 
LATVIJAS ARHĪVU FONDU APSKATS
M.Pāvila E.Štālberga fonds Latvijas Valsts arhīvā
75
M.Brancis LVA jaunākie personālie fondi
81
 
20.GS. LATVIJAS VĒSTURES MATERIĀLI ĀRZEMJU ARHĪVOS
K.Kangeris Latvijas Statistikas pārvaldes materiāli par Baigo gadu
Hūvera institūta arhīvā
87
 
PĒTNIEKA ATZIŅAS
P.M.Kols Amerikāņu pētnieka pieredze Krievijas arhīvos
92
 
 

LATVIJAS ARHĪVI, 1994, NR.3
SATURS

 
LVVA VĒSTURES LAPPUSES
Novēlējumi svētkos (V.Štāls)
3
Tas spēks , ko neredz pilienā... (M.Āboltiņa, M.Barževica, S.Pijola, J.Stradiņš)
3
 
PĒTĪJUMI
V.Dorošenko Ievads H.Bruininga "Livländische Güterurkunden"
3.sējumam (1546-1561)
12
V.Pētersone Rīgas pilsētas pārvalde Katrīnas II reformu laikā (1783-1786)
18
A.Stranga Anglijas-Polijas savienība un Baltijas valstis (1939.g.)
25
I.Feldmanis Vācbaltiešu izceļošana
32
 
VĒSTURES AVOTI
Vīkena hronika par Polijas karaļa Stefana Batorija uzturēšanos Rīgā
(M.Jakovļevas publikācija un komentāri)
42
M.Caune Zīmējumi no Gustava Bergmaņa atstātā mantojuma
44
Dokumenti par "Latviešu Avīžu" izveidi un darbības sākumu
(V.Zelčes un M.Jakovļevas publikācija un komentāri)
52
1940.gada Latvijas Saeimas vēlēšanu protokoli (I.Gravas publikācija un komentārs)
61
 
LVVA FONDU APSKATS
V.Pāvulāns Pienācīgi nenovērtētā bagātība. J.Ā.Ulriha Vidzemes
ceļu karšu albuma 300 gadu jubileju sagaidot
66
P.Pētersone Fon Kempenhauzenu ģimene un viņu Ungurmauiža
LVVA dokumentos
71
I.Slaidiņa Latviešu tautskolotāju sagatavošanas atspoguļojums
Izglītības ministrijas 20.-30.gadu dokumentos
75
 
INFORMĀCIJA
G.Straube "La jeune Scandinavie" jeb iz kādas politiskās kustības vēstures
79
Dž.H.Mūrs "Mazajai Latvijai ir priekša grūts ceļš" (M. Āboltiņas komentārs)
80
A.Bambals Trimdas arhīvi atgriežas dzimtenē
83
Ē.Jēkabsons Izstāde "Latvija - Polija" (1447-1940)
93
D.Plīkša "Pastaiga pa Hanzas pilsētas vēsturi" LVVA dokumentu izstāde Brēmenes valsts arhīvā
94
In Memoriam. Teodors Zeids (1912-1994)
95
 
 

LATVIJAS ARHĪVI, 1994, NR.4
SATURS
 

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
D.Kļaviņa Ieskats dažās arhīva darba aktualitātēs Skandināvijas valstīs
3
A.Bambals Baltijas valstu arhīvu darbinieku seminārs "PSRS VDK arhīvu mantojums Baltijas valstīs"
6
L.Dimante Konference Budapeštā
13
I.Kaņepāja Kam tāds arhīvs vajadzīgs?
14
I.Slaidiņa Latvijas Valsts vēstures arhīvam - 75
17
 
PĒTĪJUMI
A.Stranga Anglijas - Polijas savienība un Baltijas valstis (1939.g.)
19
I.Feldmanis Vācbaltiešu izceļošana
35
 
VĒSTURES AVOTI
Profesora J.R. Tillberga vēstules vecākiem un māsai (1901-1944)
(M. Branča publikācija un komentāri)
46
Dokumenti no Bermonta štāba (E. Pelkausa publikācija un komentāri)
71
I. Kaņepāja Fotomeistara Jāņa Lerha mantojums
83
Kāda ģenerāļa krišana (E. Pelkausa publikācija un komentāri)
86
 
ĀRZEMJU ARHĪVOS
Ē. Norbergs Arhīvi Zviedrijā
92
 
INFORMĀCIJA
K. Valdemāra sarakste
95
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007