Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli
Kvaskova, V. (sast.). Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli = Protokolle des Windauer Rates und der Kaufmannsgilde im 18. Jahrhundert. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2003.  432 lpp.: il. ("Vēstures avoti": 2. sēj.).
ISBN 9984-9619-2-3

Šajā izdevumā pirmo reizi publicētie Ventspils rātes un tirgotāju ģildes protokolu grāmatas uzskatāmas par pilsētas hroniku plašākā nozīmē; tās iepazīstina ar daudzpusīgo Ventspils 18. gadsimta kultūrvēstures ainu. Līdzās nozīmīgiem notikumiem pilsētas un visas hercogistes vēsturē šeit atklājas pilsētas iedzīvotāju ikdienas vēsture.

Ventspils rātes un tirgotāju protokolu grāmatas aptver visdažādākās dzīves jomas: pilsētas pārvalde, birģeru dzīve, darbs (tirdzniecība, amatniecība), sadzīve, ostas izbūve, pilsētas labiekārtošana, svinības pilsētā utt.

Protokolu grāmatu kā vēstures avotu publikāciju papildina ievadapcerējums "Ventspils 18. gadsimtā: pilsēta un cilvēki", kas balstīts uz citu vēstures avotu sniegto informāciju un tās kritisku analīzi.

Vēsturiskais ievads iepazīstina ar dokumentiem un nolikumiem, kas veidoja Ventspils tiesisko pamatu Livonijas ordeņvalsts un vēlāk Kurzemes hercogistes sastāvā, parāda svarīgākās norises pilsētas pārvaldes, saimnieciskajā un sociālajā sfērā, atklāj faktorus, kas kavēja tās izaugsmi.

Kaut arī Ventspils tirgotāju eltermaņu un birģeru kopsapulču protokoli vērtējami kā lokālās vēstures avoti, konkrētu jautājumu risināšanā atklājas visā Kurzemes hercogistē pastāvējušās problēmas.

Rātes sēžu, kā arī tirgotāju eltermaņu protokolu grāmatas rakstītas vācu valodā un tiek publicētas oriģinālā, piedāvājot lasītājiem arī tekstu tulkojumu latviešu valodā. Latviešu un vācu valodā publicēts arī ievadapcerējums un personu rādītājs, kur atrodama informācija par protokolos un ievadā minētajām personām.

Grāmatu bagātina ilustrācijas par Ventspili 18. gadsimtā – pilsētas plāni, zīmogu nospiedumi, ēku projekti.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007