Zinātniskie raksti
Žurnāls "Latvijas Arhīvi" publicē rakstus arhīvzinātnē, bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, vēsturē, avotpētniecībā, historiogrāfijā, kultūras vēsturē, kā arī starpdisciplinārus pētījumus. Rakstus pieņem latviešu valodā, zinātniskos arī angļu, krievu un vācu valodā. Zinātniskie raksti tiek publicēti sadaļās "Arhīvi" un "Vēsture". Latvijas Zinātnes padome (2002. gada 9. jūlija sēdes lēmums Nr. 3–6–1). sadaļu "Vēsture" ir iekļāvusi vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.
Žurnāla redakcijai iesniegtie zinātniskie raksti tiek recenzēti. Tiek vērtēta pētījuma novitāte un oriģinalitāte, avotu un literatūras pārzināšana, izklāsts un valoda, kā arī raksta atbilstība formālajiem kritērijiem (apjoms, atsauču un piezīmju noformējums). Ja raksts ir ieguvis pozitīvu atsauksmi un ja nepieciešamības gadījumā autors ir izdarījis vajadzīgos labojumus un papildinājumus, tiek uzsākts darbs pie tā sagatavošanas publicēšanai žurnālā. Tiek veikta raksta teksta literārā rediģēšana un publikācijas formāta izveide.

Prasības zinātnisko rakstu noformējumam

Redakcija zinātniskos rakstus pieņem tikai elektroniskā formāta, vēlams pievienot arī manuskripta datorizdruku. Manuskripti rokrakstā vai mašīnrakstā netiek pieņemti. Fonta vēlamais izmērs – 12 punkti, starp rindām 1,5 intervāla atstarpe. Vēlamais fonts – Times New Roman. Ja raksta ietvaros paredzēts publicēt attēlus, tad tie ir jāiesniedz elektroniskā veidā (attēla rezolūcijai jābūt vismaz 200–300 pikseļi) vai oriģinālā, vai kvalitatīvās kopijās. Redakcija veic publikācijai domāto attēlu skenēšanu.
Zinātnisko rakstu struktūru veido šādi elementi:
  1. autora vārds un uzvārds;
  2. raksta virsraksts un (ja ir) apakšvirsraksts;
  3. anotācija, kurā tiek atsegts raksta mērķis, formulētas galvenās problēmas un novitāte, norādīti pamatavoti, atsegti svarīgākie secinājumi u.c.; anotācijas apjoms – apmēram 1000 rakstuzīmes;
  4. atslēgvārdi – raksta pamatbūtību raksturojoši termini un vārdi, kas datu bāzēs, bibliogrāfiskajos reģistros, internetā u.c. ļauj precīzi identificēt tieši šo rakstu;
  5. pamatteksts (raksta teksts var tikt sadalīts nodaļās, katrai no tām dodot nosaukumus);
  6. atsauces un piezīmes;
  7. attēlu (ja ir) saraksts;
  8. anotācija svešvalodā (angļu vai vācu valodā); tās apjoms – 2000–5000 rakstuzīmes;
  9. atslēgvārdi svešvalodā.
Zinātnisko rakstu apjoms ir 0,4–1 autorloksne (16 000–40 000) rakstuzīmes. Šajā apjomā ietilpst gan raksta pamatteksts, gan palīgelementi.

Avotu un literatūras atveide atsaucēs

Bibliogrāfisko atsauču atveide atsaucēs ir jāveic atbilstoši Latvijā adaptētajiem starptautiskajiem standartiem – "LVS ISO 690 Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra" un "LVS ISO 690–2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2. daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas". Šis standarts ir tuvs starptautiskajos humanitāro zinātņu zinātniskajos žurnālos visplašāk lietotajam Modern Language Association of America (MLA) bibliogrāfisko atsauču un literatūras sarakstu noformējuma stilam.

Grāmata
Atveides formula: Autora uzvārds, Vārds (ja nav norādīts pilns vārds, tad iniciālis). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Izmantotā lappuse vai lappuses. (Sērija (ja ir)).
 
Piemēram:
Apine, Ilga. 1905.–1907. gada revolūcija Latvijā un latviešu sociāldemokrāti. Rīga: Zelta grauds, 2005. 24. lpp.
Kvaskova, Valda (zin. red.). Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules. Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1999. 7. lpp. ("Vēstures Avoti". 1. sēj.).
Swain, Geoffrey. Between Stalin and Hitler: Class War and race War on the Dvina, 194046. London; New York: RoutledgeCurzon, 2004. P. 23–27.
Беда, Анатолий. Советская политическая культура через призму МВД : От “московского патриотизм” к идее “Большого Отечества” (1946–1958). Москва: Изд-во обьединения “МОСГОРАРХИВ”, 2002. С. 93–112.

Raksts krājumā
Atveides formula: Autora uzvārds, Vārds (ja nav norādīts pilns vārds, tad iniciālis). Raksta nosaukums. Grām.: (vai In:, ja darbs ir svešvalodā; В кн.:, ja grāmata ir krievu valodā). Grāmatas sastādītāja vai redaktora, vai projekta vadītāja uzvārds, Vārds (ja nav norādīts pilns vārds, tad iniciālis). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Izmantotā lappuse vai lappuses. (Sērija (ja ir)).
 
Piemēram:
Kleckins, Ābrams. Stereotipu vientiesība un īstenības komplicētība. Grām.: Zelče, Vita (proj. vad.). Agora. 3. sēj.: Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 9.–13. lpp.
Lasmane, Skaidrīte. Vēsturiskā atmiņa un tolerance. Grām.: Brikše, Inta (galv. red.). Komunikācija: Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 7.–22. lpp. (Latvijas Universitātes Raksti. 683. sēj.).
Riekstiņš, Jānis. The 14 June 1941 Deportation in Latvia. In: Nollendorfs, Valters and Erwin Oberländer (eds). The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations, 19401991. Selected Research of the Commision of the Historians of Latvia. Riga: Institute of History of Latvia, 2005. P. 62–76. (Symposium of the Commission of the Hisorians of Latvia. Vol. 14).

Назаров, Алексей. Трансформация образа врага в советских хроникальных кинофотодокументах июня–декабря 1941 года. В кн.: Гудков Лев (сост.). Образ врага. Москва: ОГИ, 2005. С. 175–190 (Нация и культура: Новые иследования: Россия/Russia).

Raksts žurnālā
Atveides formula: Autora uzvārds, Vārds (ja nav norādīts pilns vārds, tad iniciālis). Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums. Gads. Sējums (Numurs) vai Numurs: Izmantotās lappuses.

Piemēram:
Klišs, Pēteris. Otrā pasaules kara sekas Jēkabpils apriņķī. Latvijas Arhīvi. 2005. 3 : 85–98.
Spārītis, Ojārs. Nīderlande, Polija un Livonija – kultūras izstarojuma un uztveres problēmas aspekti. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2004. 58(4): 40–62.

Raksts laikrakstā
Atveides formula: Autora uzvārds, Vārds (ja nav norādīts pilns vārds, tad iniciālis). Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums. Gads. Datums (mēneša nosaukumu raksta saīsināti, vienzilbes vārdus – nominatīvā). Izmantotās lappuses (ja laikrakstam ir vairāk nekā 8 lappuses).

Piemēram: 
Kalniņš, Pēteris. Mūsu ceļš. Jaunā Latvija. 1920. 3. marts.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"