"Latvijas Arhīvi"
Žurnāla "Latvijas Arhīvi" (reģ. apl. Nr. 1087) izdevējs: Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA).

Žurnāls "Latvijas Arhīvi" iznāk 4 reizes gadā.

Žurnāls publicē rakstus latviešu valodā un zinātniskus rakstus arī angļu, krievu un vācu valodā. Zinātniskajiem rakstiem latviešu valodā pievienots kopsavilkums angļu vai vācu valodā, bet zinātniskajiem rakstiem citās valodās – kopsavilkums latviešu valodā. Žurnāla satura rādītājs tiek publicēts latviešu, angļu un vācu valodā.

Žurnāla "Latvijas Arhīvi" redakcijas padome (redkolēģija):

 

 

padomes priekšsēdētājs

Nikolajs Rižovs

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors

galvenā redaktore

Valda Pētersone

Dr. hist., LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece

locekļi:

Andris Caune

Dr. habil. hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors, Valsts Emeritētais zinātnieks

Anita Čerpinska

 Dr. hist., LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece, LU Latvijas vēstures institūta pētniece

 Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist., Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras profesors

Ēriks Jēkabsons

Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes asociētais profesors

Aija Kalnciema

Dr. hist., LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente

Jaceks Krohmals (Krochmal)

Dr. hist., Varšavas seno aktu arhīva direktora vietnieks

Ervīns Oberlenders (Oberländer)

Dr. Dr. h. c., Jonanna Gūtenberga Universitātes Maincā Austrumeiropas vēstures emeritētais profesors

Andrejs Plakans

Dr.  Aiovas Štata Universitātes (Iowa State University) Eiropas vēstures profesors

Macejs Sekerskis (Siekierski)

Dr. Hūvera institūta (ASV) Eiropas kolekciju vecākais kurators un pētnieks

Ingūna Slaidiņa

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece, Latvijas Arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja

Māra Sprūdža

Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Gvido Straube

Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures katedras profesors

Kārlis Zvirgzdiņš

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļas vadītājs

Žurnāls "Latvijas Arhīvi" publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātni un arhīvu darba pieredzi, zinātniskus rakstus par Latvijas vēstures dažādiem jautājumiem, kas tapuši vēstures avotu (īpaši arhīvu dokumentu) pētniecības rezultātā, kā arī zinātniski sagatavotas vēstures avotu publikācijas. Žurnālā tiek iekļauta jaunākā informācija par svarīgākajām norisēm Latvijas valsts arhīvu dzīvē, jaunākajām grāmatām, raksti par Latvijas arhīvu attīstībā un vēstures zinātnē nozīmīgām personībām, Latvijas valsts arhīvu dzīves hronika.

Žurnāla "Latvijas Arhīvi" saturu veido regulāras sadaļas:

1. Arhīvi: zinātniski raksti arhīvu zinātnē, analītiski raksti par Latvijas arhīvu darbu un par arhīvu modernizācijas pieredzes teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, vēstures pētniecībā nozīmīgām arhīvu dokumentu kopām un arhīvu dokumentu pētniecības problemātiku;
2. Vēsture: zinātniski raksti par Latvijas un citu valstu vēstures un kultūrvēstures tēmām, vēstures avotu zinātniskas publikācijas;
3. Vizuālais arhīvs: vizuālo vēstures avotu – fotogrāfiju, zīmējumu, karšu, kinohroniku kadru u.c. – publikācijas;
4. Arhīvu dzīve: raksti par svarīgākajiem notikumiem Latvijas Nacionālā arhīva dzīvē;
5. Personālijas: raksti par Latvijas arhīvistiem un vēsturniekiem, kuru devums Latvijas valsts arhīvu darbā un vēstures zinātnē ir īpaši nozīmīgs;
6. Recenzijas: žurnāla redakcijai recenzēšanai iesniegto grāmatu un Latvijas arhīvu sagatavoto izdevumu recenzijas;
7. Jaunākās grāmatas: jaunāko zinātnisko un populārzinātnisko grāmatu, vēstures avotu izdevumu u.c. anotācijas;
8. Hronika: Latvijas valsts arhīvu dzīvē svarīgākie notikumi.

Izveidots žurnāla pielikums "Vēstures avoti", kurā tiek publicēti nozīmīgi Latvijas arhīvos esošie dokumenti.

Žurnāla "Latvijas Arhīvi" rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu arhīvisti un zinātniskie darbinieki, Latvijas un ārzemju augstskolu mācību spēki, zinātniskās pētniecības iestāžu un muzeju zinātniskie darbinieki.
 
Žurnālam "Latvijas Arhīvi" iesniegto rakstu manuskriptus recenzē žurnāla redakcijas padomes locekļi, kā arī citi Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti (atbilstoši savai specializācijai). Redakcija lūdz sniegt atsauksmi par iesniegto manuskriptu attiecīgās nozares kvalificētākos speciālistus – vēsturniekus, arhīvistus, filologus, mākslas vēsturniekus u.c. Balstoties uz redakcijas un recenzenta viedokli, tiek pieņemts lēmums par raksta publicēšanu.
 
Latvijas Zinātnes padome (2002. gada 9. jūlija sēdes lēmums Nr. 3-6-1) žurnāla „Latvijas Arhīvi” zinātnisko rakstu sadaļu „Vēsture” ir iekļāvusi vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.
 
Žurnāls "Latvijas Arhīvi" ir pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā, Latvijas Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes bibliotēkā u.c.

Žurnāls ir pieejams arī kaimiņvalstu – Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas – arhīvu zinātniskajās bibliotēkās.
 

Žurnāla „Latvijas Arhīvi” redakcija:
  • galvenā redaktore Valda Pētersone Dr. hist., LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece
  • zinātniskā sekretāre Aiga Bērziņa
  • literārā redaktore Ieva Jansone, Ilze Antēna
  • vācu teksta redaktore Valda Kvaskova
  • angļu teksta redaktors Valērija Zirdziņa, Gunta Nalivaiko
  •  māksliniece Ināra Jēgere
  • maketētājs Oskars Jūrmalnieks
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"