"Latvijas Arhīvi"
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” (reģ. apl. Nr. 1087) izdevējs: Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA).
Dibināts 1993. gadā.
Žurnāls “Latvijas Arhīvi” iznāk 2 reizes gadā.
Žurnāls publicē rakstus latviešu valodā un zinātniskus rakstus arī angļu, krievu un vācu valodā. Zinātniskajiem rakstiem latviešu valodā pievienots kopsavilkums angļu vai vācu valodā, bet zinātniskajiem rakstiem citās valodās – kopsavilkums latviešu valodā. Žurnāla satura rādītājs tiek publicēts latviešu, angļu un vācu valodā.
 
 
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” redakcijas padome (redkolēģija):
 

Padomes priekšsēdētāja

Māra Sprūdža

Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Locekļi:

Andris Caune

Dr. habil. hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors, valsts emeritētais zinātnieks

 

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist., Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras profesors

 

Ēriks Jēkabsons

Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors

 

Aija Kalnciema

Dr. hist., bij. LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente

 

Jaceks Krohmals (Krochmal)

Dr. hist., Varšavas seno aktu arhīva direktora vietnieks

 

Ervīns Oberlenders (Oberländer)

Dr. h. c., Johana Gūtenberga Universitātes Maincā Austrumeiropas vēstures emeritētais profesors

 

Valda Pētersone

Dr. hist., bij. LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece

 

Andrejs Plakans

Dr., Aiovas štata Universitātes (Iowa State University) Eiropas vēstures profesors

 

Macejs Sekerskis (Siekierski)

Dr., Hūvera institūta (ASV) Eiropas kolekciju vecākais kurators un pētnieks

 

Ingūna Slaidiņa

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos

 

Gvido Straube

Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors

 

Kārlis Zvirgzdiņš

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors

 
 
Žurnāls “Latvijas Arhīvi” publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātni un arhīvu darba pieredzi, zinātniskus rakstus par Latvijas vēstures dažādiem jautājumiem, kas tapuši vēstures avotu (īpaši arhīvu dokumentu) pētniecības rezultātā, kā arī zinātniski sagatavotas vēstures avotu publikācijas. Žurnālā tiek iekļauta jaunākā informācija par svarīgākajām norisēm Latvijas Nacionālā arhīva dzīvē, jaunākajām grāmatām, raksti par Latvijas arhīvu attīstībā un vēstures zinātnē nozīmīgām personībām, Latvijas Nacionālā arhīva dzīves hronika.

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” saturu veido regulāras sadaļas:
1. Arhīvi: zinātniski raksti arhīvu zinātnē, analītiski raksti par Latvijas arhīvu darbu un par arhīvu modernizācijas pieredzes teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, vēstures pētniecībā nozīmīgām arhīvu dokumentu kopām un arhīvu dokumentu pētniecības problemātiku;
2. Vēsture: zinātniski raksti par Latvijas un citu valstu vēstures un kultūrvēstures tēmām, vēstures avotu zinātniskas publikācijas;
3. Vizuālais arhīvs: vizuālo vēstures avotu – fotogrāfiju, zīmējumu, karšu, kinohroniku kadru u. c. – publikācijas;

4. Arhīvu dzīve: raksti par svarīgākajiem notikumiem Latvijas Nacionālā arhīva dzīvē;
5. Personālijas: raksti par Latvijas arhīvistiem un vēsturniekiem, kuru devums Latvijas valsts arhīvu darbā un vēstures zinātnē ir īpaši nozīmīgs;
6. Recenzijas: žurnāla redakcijai recenzēšanai iesniegto grāmatu un Latvijas arhīvu sagatavoto izdevumu recenzijas;
7. Jaunākās grāmatas: jaunāko zinātnisko un populārzinātnisko grāmatu, vēstures avotu u. c. izdevumu anotācijas;
8. Hronika: Latvijas Nacionālā arhīva dzīvē svarīgākie notikumi.

Izveidots žurnāla pielikums “Vēstures avoti”, kurā tiek publicēti nozīmīgi Latvijas arhīvos esošie dokumenti.

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu arhīvisti un zinātniskie darbinieki, Latvijas un ārzemju augstskolu mācību spēki, zinātniskās pētniecības iestāžu un muzeju zinātniskie darbinieki.

Rakstu anonīmajā recenzēšanā iesaistīti Latvijas un ārvalstu zinātnieki. Lēmumu par raksta publicēšanu redakcija pieņem, balstoties uz recenzentu izteiktajiem raksta vērtējumiem
 
Latvijas Zinātnes padome (2002. gada 9. jūlija sēdes lēmums Nr. 3-6-1) žurnāla “Latvijas Arhīvi” zinātnisko rakstu sadaļu “Vēsture” ir iekļāvusi vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.
 
Žurnāls “Latvijas Arhīvi” ir pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkāLatvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā, Latvijas Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes bibliotēkā u. c.

Žurnāls ir pieejams arī kaimiņvalstu – Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas – arhīvu zinātniskajās bibliotēkās.
 
 
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” redakcija:
 
Galvenā redaktore Anita Čerpinska
Atbildīgā redaktore Ineta Lipša
Zinātniskā sekretāre Anete Korbi
Literārā redaktore  Ilze Antēna
Vācu teksta redaktore Valda Kvaskova
Angļu teksta redaktore Iveta Boiko
Maketētājs Oskars Jūrmalnieks
Māksliniece Baiba Šomase
Vāka dizains Anete Korbi

    ©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"