Meklēt
LVASLVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-submenu-horizontal.tmpl"
Arhīva izziņas
Latvijas Valsts vēstures arhīvā var saņemt izziņas par dažādām tēmām – par nekustama īpašuma piederību, par uzņēmuma piederību, par testamentu, par dzimšanas reģistrāciju, par laulību reģistrāciju, par miršanas reģistrāciju, par uzvārda maiņu, par laulības šķiršanu, par dzīves vietu, pavalstniecību, tautību, par dzīves vietu, ģimenes sastāvu, personu radniecību, par adoptāciju, par darba stāžu, par izglītību, par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā, par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos, par atrašanos geto, par ārstēšanos slimnīcā u.c.

Aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un citus dokumentus, kas apliecina Jūsu tiesības pieprasīt un saņemt informāciju.


Pieprasījuma sastādīšana
 
Pieprasījumu var sastādīt brīvā formā vai izmantot Latvijas Nacionālā arhīva specializētās veidlapas.
 
Specializēto veidlapu izmantošana
 
– Ja izziņa nepieciešama iesniegšanai institūcijā, aizpildiet veidlapu
vai
 
 
Sastādot pieprasījumu, aicinām lietot drukātus burtus vai rakstīt salasāmā rokrakstā, īpašu uzmanību pievēršot īpašvārdu pareizrakstībai.
 
Pieprasījums brīvā formā

Sastādot pieprasījumu, norādiet:
– ziņas par sevi:
       - fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruni, e-pasta adresi;
       - juridiskām personām – iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruni, e-pasta adresi;
ja izziņa nepieciešama iesniegšanai institūcijā, norādiet institūciju;
– norādiet izziņas saņemšanas vietuLatvijas Valsts vēstures arhīvā, citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā vai pa pastu;
– pēc iespējas aprakstiet jautājumu, par ko vēlaties saņemt izziņu. Iesakām pievērst uzmanību zemāk minētajās pieprasījumu tēmās norādītajiem jautājumiem.
 
 
Lai LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos atrastu ziņas par noteiktu jautājumu, arhīvam nepieciešami daži konkrēti dati, tāpēc,  sastādot tieši Latvijas Valsts vēstures arhīvam adresētu pieprasījumu, izvēlieties tēmu, par ko vēlaties saņemt izziņu, un mēģiniet atbildēt uz izpētes sākšanai svarīgiem jautājumiem:
 
NB! Visās nepieciešamajās tēmās prasītās adreses norādāmas līdz 1940. gadam.
 
Par nekustama īpašuma piederību – īpašuma atrašanās vieta līdz 1940. gadam (apriņķis, pagasts, sādža, pilsēta); īpašuma (māju) nosaukums laukos vai adrese pilsētā; īpašnieks līdz 1940. gadam (uzvārds, vārds, tēvvārds).
 
Par uzņēmuma piederību – uzņēmuma nosaukums un darbības veids; uzņēmuma adrese līdz 1940. gadam; īpašnieks līdz 1940. gadam (uzvārds, vārds).
 
Par testamentu – testatora uzvārds, vārds; notāra uzvārds, vārds; dokumenta sastādīšanas vieta un laiks; novēlējums.
 
Par dzimšanas reģistrāciju – dzimtais uzvārds, vārds; tēva vārds, mātes vārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); ticība; draudze vai baznīca, kurā dzimšana reģistrēta.
 
Par laulību reģistrāciju – līgavainis (uzvārds, vārds, dzimšanas gads); līgava (pirmslaulību uzvārds, vārds, dzimšanas gads); laulību reģistrācijas gads; ticība; draudze vai baznīca, kurā laulība reģistrēta.
 
Par miršanas reģistrāciju – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas gads; miršanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); ticība; draudze vai baznīca, kurā miršana reģistrēta.
 
Par uzvārda maiņu – uzvārds, vārds, tēvvārds; jaunais uzvārds, vārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīvesvieta; kurā gadā mainīts uzvārds.
 
Par laulības šķiršanu – vīrs (uzvārds, vārds, dzimšanas gads); sieva (uzvārds, vārds, dzimšanas gads); laulības šķiršanas gads; kurā tiesā laulība šķirta.
 
Par dzīvesvietu – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīves vieta (apriņķis, pagasts, mājas, ciema vai sādžas nosaukums laukos vai adrese pilsētā); laika periods.
 
Par pavalstniecību, tautību – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīves vieta (apriņķis, pagasts, mājas, ciema vai sādžas nosaukums laukos vai adrese pilsētā); ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, tēvvārds).
 
Par ģimenes sastāvu, konkrētu personu radniecību – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīves vieta (apriņķis, pagasts, mājas, ciema vai sādžas nosaukums laukos vai adrese pilsētā).
 
Par adoptāciju – adoptējamā uzvārds, vārds, tēvvārds pirms adoptācijas; adoptējamā dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); adoptētāja uzvārds, vārds, dzīves vieta adoptācijas laikā; kura tiesa, kurā gadā apstiprinājusi adoptāciju.
 
Par darba stāžuuzvārds, vārds, tēvvārds līdz 1944. gadam (visi uzvārdi un kurā gadā tie mainīti); dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); darba vietas nosaukums vai darba devēja uzvārds un adrese; no kura līdz kuram gadam; ieņemamais amats; kurā slimokasē apdrošināts.
 
Par izglītību – uzvārds, vārds, tēvvārds mācību laikā; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); mācību iestādes pilns nosaukums, fakultāte, specialitāte; mācību periods.
 
Par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīves vieta pirms iesaukšanas; laika periods; pulka, divīzijas, rotas nosaukums; kur atradies darba dienestā.
 
Par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); no kurienes ievests Latvijā; kādā nometnē atradās; kur izvietots pēc ievešanas Latvijā, pēc atbrīvošanas no nometnes Latvijā; ģimenes locekļi, ar kuriem kopā bija ievests Latvijā vai izvests no Latvijas; uz kurieni izvests no Latvijas; dzīves vieta, adrese pirms izvešanas no Latvijas; laika periods.
 
Par atrašanos geto – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); dzīves vieta pirms ievietošanas geto (apriņķis, pagasts, sādža, mājas nosaukums, pilsēta, ielas nosaukums, mājas Nr.); dzīves vieta geto rajonā (pilsēta, ielas nosaukums, mājas Nr.); laika periods.
 
Par ārstēšanos slimnīcā – uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimšanas dati (gads un vieta – apriņķis, pagasts vai pilsēta); slimnīcas nosaukums, nodaļa, atrašanās vieta, pakļautība; ārstēšanās periods.
 

Pieprasījuma iesniegšana
 
Pieprasījumu var iesniegt Latvijas Valsts vēstures arhīva Klientu apkalpošanas kabinetā (111. telpā), citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, pa pastu vai .
Latvijas Valsts vēstures arhīvā var iesniegt arī jebkurai citai Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībai adresētu pieprasījumu.
 

Izziņas sagatavošanas izmaksas un ilgums
 
Ja izziņa nepieciešama iesniegšanai institūcijā, maksājama valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu.
Ja izziņa nav nepieciešama iesniegšanai institūcijā, izmaksas aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Arhīvs sagatavo izziņas mēneša laikā.
 
Lai izziņu saņemtu īsākā laikā, uz pieprasījuma nepieciešama arhīva direktora rezolūcija. Paātrinātu izziņu var pieprasīt klātienē, vai pa pastu.
 
Paātrinātas sociāli tiesiskas izziņas sagatavošanas gadījumā maksājama noteikumos par valsts nodevu norādītā summa, kas atbilst izziņas sagatavošanas ilgumam dienās.
 
Savukārt, ja izziņa nav nepieciešama iesniegšanai institūcijā un izmaksas aprēķināmas maksas pakalpojumu cenrāža, izmaksām par vienkāršas
(1 mēneša laikā sagatavotas) izziņas sagatavošanu piemērojams noteikumos norādītais koeficients (2, 3 vai 4), kas nozīmē, ka atkarībā no steidzamības pakāpes par paātrinātas izziņas saņemšanu maksājama divkārša, trīskārša vai četrkārša izziņas sagatavošanas summa.
 
  
Izziņas saņemšana
 
Izziņu var saņemt Latvijas Valsts vēstures arhīva Klientu apkalpošanas kabinetā (111. telpā), citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā vai pa pastu.

 

Piezīme
 
Būtiskākie ģimenes vēstures pētniecības avoti – baznīcu grāmatas arhīvā glabājas par laiku no 17. gadsimta līdz 1909. gadam.
Informācija par dzimšanas, laulību un miršanas faktu pēc 1909. gada meklējama teritoriālajās dzimtsarakstu nodaļās vai dzimtsarakstu nodaļu arhīvos Rīgā, Brīvības ielā 86 (par Rīgu no 1921. gada līdz mūsdienām) un A. Čaka ielā 38A (par Rīgu līdz 1921. gadam un pārējo Latvijas teritoriju no 1909. gada līdz mūsdienām).
 
Sākumlapa Sākumlapa SIA Profero